Almindelige betingelser

Vi bestræber os på at skabe betryggende rammer for kunden og sikkerhed er altid prioriteret i vores arbejde. Integritet og Respekt er beskrivende for vores tilgang til en opgave, hvor vi med omhu lytter til kundens behov. 

Før en opgave påbegyndes skal der være truffet en aftale, ordrebekræftelse der indeholder oplysninger om opgavens omfang, leveringstermin og økonomi.

BiBR Consulting ApS kan ikke gøres ansvarlig ved følgende omstændigheder.

BiBR Consulting ApS kan hverken helt eller delvist gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, såfremt dette skyldes begivenheder, som BiBR Consulting ApS ikke har indflydelse på.

BiBR Consulting ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade, medmindre det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af BiBR Consulting ApS i forbindelse med udførelsen af en rekvireret opgave.

BiBR Consulting ApS hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

BiBR Consulting erstatningsansvar kan maksimalt udgøre ordresummen.

BiBR Consulting ApS løser opgaver og fremkommer med udtalelser og vejledninger med baggrund i den viden BiBR Consulting ApS er i besiddelse af. BiBR Consulting ApS påtager sig ikke erstatningsansvar medmindre det kan bevises, at denne viden eller teknik på tidspunktet for opgavens løsning var mangelfuld.

BiBR Consulting ApS fralægger sig erstatningsansvar for fejl i forbindelse med udtalelser, hvor det er anført, at disse hviler på en skønsmæssig vurdering.

BiBR Consulting ApS har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, såfremt skaden skyldes en egenskab ved et produkt eller anvendelse af et produkt som enten ikke er afprøvet eller undersøgt og beskrevet i prøvnings- eller undersøgelsesrapporten af produktegenskab eller af en mulig produktanvendelse.

Ved opgaver, der udføres ved udstationering, hvor medarbejderen ikke er underlagt BiBR Consulting’s instruktioner og projektledelse kan BiBR Consulting ApS ikke gøres ansvarlig for opgavens løsning

BiBR Consulting ApS’ medarbejdere har, ved udførelse af deres opgaver af enhver art, ikke ladet sig påvirke af nogen form for kommerciel, økonomisk eller anden form for pression.​

BiBR Consulting ApS er ved indgåelse af kontrakt på en opgave ansvarlig for, at alle oplysninger fremkommet i forbindelse med opgaven holdes fortroligt.

​Medarbejdere der er ansat i BiBR Consulting ApS er under og efter deres ansættelse omfattet af tavshedspligt omkring BiBR Consulting’s kunder, leverandører, personale, økonomi og andre forhold der vedr. BiBR Consulting ApS. Tavshedspligten omfatter forhold, som personalet bliver bekendt med i medfør af opgaveløsningen.

Hvis andre end rekvirenten rejser krav om erstatning mod BiBR Consulting ApS, der grunder i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, som BiBR Consulting ApS i henhold til ovenstående har påtaget sig, er rekvirenten pligtig til at overtage sagens førelse og holde BiBR Consulting ApS skadesløs for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og evt. erstatningsbeløb.

Betalingstermin for udførte opgaver er senest 8 kalenderdage efter fakturaens datering.